เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล
โดยยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเพสชันนอล จำกัด (CPP)

ให้บริการงานวิศวกรรมงานทาง จราจรและขนส่ง (Engineer) งานออกแบบและวางผังเมือง (Urban Design and Planning)
และงานระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (MIS & GIS Mapping) อย่างครบวงจร ขอบเขตของงานบริการครอบคลุมตั้งแต่วางแผนงานบริหารโครงการ
งานสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานออกแบบรายละเอีนดทางสถาปัตยกรรม
งานจัดสร้างระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) และงานการศึกษาและออกแบบวางผังชุมชน ผังเมืองรวม และผังพื้นที่เฉพาะ
ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อันยาวนาน บุคลากรของบริษัทที่มีประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ที่ได้รับจากการทำงานอย่างประสบความสำเร็จในหลาย ๆ โครงการ
จึงมีความเข้าใจในงานและความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างชาติชั้นนำจากหลายประเทศที่มีประสบการณ์
และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ที่พร้อมจะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงตามวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของงาน และภายในกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของบริษัทฯ

URBAN DESIGN
AND PLANNING

งานศึกษาและออกแบบวางผังชุมชน

ผังเมืองรวม และผังพื้นที่เฉพาะ

MIS AND GIS MAPPING

งานสำรวจและจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ENGINEER

วิศวกรรมงานทาง จราจรและขนส่ง

สถานที่ตั้งบริษัท

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15

ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

เวลาเปิดทำการ

08.30 น. – 17.30 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์

ติดต่อ

Phone: 02 617 0522
Email: cityplanprofessional@gmail.com