ประวัติบริษัท

บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด (CPP) 

เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ออกแบบ และวางผังเมือง (Urban Desgin)

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (MIS & GIS Mapping) เพื่อดำเนินกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Geographic Information System – GIS) มาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า

เพื่อเพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพของงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล

โดยยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม

 


พันธกิจ

1 ) ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล

2 ) ดำเนินธุรกิจด้านให้คำปรึกษาในฐานะบริษัทที่ปรึกษาไทยอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

3 ) มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาประเทศ